[Hà Nội][Trao đổi chuyên môn] Kế toán ghi nhận doanh thu đã có sự thay đổi như thế nào?

1. Lời giới thiệu Đây không phải là một chương trình đào tạo về IFRS 15, và cũng không phải là một chương trình đào tạo về sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế trong việc ghi nhận doanh thu. Đây là một chương trình về việc …

Read more[Hà Nội][Trao đổi chuyên môn] Kế toán ghi nhận doanh thu đã có sự thay đổi như thế nào?

Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng phù hợp với các …

Read moreLộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam