Dự thảo chuẩn mực IFRS

Đây chưa phải là bản dịch chính thức, vì vậy người đọc cần cẩn trọng khi sử dụng các tài liệu này cho mục đích tham khảo.

Danh sách chuẩn mực kế toán quốc tế

Khung Khái niệm cho Báo cáo tài chính
IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính
IAS 2 Hàng tồn kho
IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
IAS 8 Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót
IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp
IAS 16 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị
IAS 19 Phúc lợi của người lao động
IAS 20 Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ và công bố thông tin về sự hỗ trợ của Chính phủ
IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
IAS 23 Chi phí đi vay
IAS 24 Công bố thông tin về bên liên quan
IAS 26 Kế toán và báo cáo các quỹ phúc lợi hưu trí
IAS 27 Báo cáo tài chính riêng
IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên doanh
IAS 29 Báo cáo tài chính trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát
IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày
IAS 33 Lãi trên cổ phiếu
IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ
IAS 36 Tổn thất tài sản
IAS 37 Dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng
IAS 38 Tài sản vô hình
IAS 40 Bất động sản đầu tư
IAS 41 Nông nghiệp
IFRS 1 Lần đầu áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh
IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt
IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản
IFRS 7 Công cụ tài chính: Thuyết minh
IFRS 8 Các bộ phận hoạt động
IFRS 9 Công cụ tài chính
IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất
IFRS 11 Thỏa thuận chung
IFRS 12 Công bố lợi ích trong các đơn vị khác
IFRS 13 Đo lường giá trị hợp lý
IFRS 14 Các khoản hoãn lại theo luật định
IFRS 15 Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
IFRS 16 Thuê tài sản
IFRS 17 Hợp đồng bảo hiểm
ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.
Copy link
Powered by Social Snap